Barcelona - 938 901 392 | Levante - 964 772 030 | Madrid - 910 459 178 | Andalucía - 955 510 114

automatismes

L’Àrea d’automatismes inclou prin­cipalment: automatització industrial, armaris elèctrics i gestió energètica, a part de donar suport tècnic a la resta de les àrees de l’empresa realitzant les postes en marxa de totes les ins­tal·lacions realitzades. Oferim serveis de desenvolupament, realització i im­plantació de projectes d’automatització industrial incloent disseny i fabricació d’armaris elèctrics realitzant els esque­mes en EPLAN.

A Güell dissenyem i muntem al nostre taller quadres d’automatismes per maquinaria, sales de bombes amb variadors de frequencia, Quadres generals de distribució per a fabriques, tot amb la col·laboració de les principals marques del mercat.

Robòtica i programació de maquinaria, posta en marxa d’equips i reparació  d’avaries

Dissenys i implementació de projectes d’automatització, esquemes de maniobra i potencia en EPLAN