Barcelona - 938 901 392 | Levante - 964 772 030 | Madrid - 910 459 178 | Andalucía - 955 510 114

Manteniments industrials

Baixa Tensió

Güell disposa d’un servei de reparació d’avaries format per un equip de tècnics preparats per a resoldre qualsevol incidència. Alhora s’ofereix també el manteniment preventiu de les instal·lacions, amb les revisions periòdiques que preveu el Reglament de Baixa Tensió.

Aparells a pressió

En este campo se hacen las revisiones periódicas de los equipos de presión y las redes de tuberías, según las directrices del nuevo Reglamento de Equipos a presión. Los técnicos de Güell están plenamente formados para asesorar en la aplicación de esta nueva norma.

Climatització i refrigeració industrial

Güell ofereix el manteniment complet de la instal·lació, des de sistemes de supervisió remota fins a les revisions periòdiques o les reparacions, tant per a instal·lacions de climatització com de fred industrial.

Fontanería

Güell porta a terme els manteniments periòdics de les estacions de bombeig, xarxes d’aigua, intercanviadors de calor o dipòsits acumuladors, efectuant les neteges adients, els tractaments antilegionel·la o les cloracions.

Contra incendis

Güell realitza les revisions de boques d’incendi, extintors, sistemes automàtics, grups de bombeig i el manteniment de les centrals de detecció per assegurar el bon funcionament de les instal·lacions.

Enllumenat públic

Güell disposa d’una llarga experiència en el manteniment d’instal·lacions d’enllumenat públic, i compta amb els tècnics i els mitjans més adient, combinats amb les tecnologies més actuals de tele gestió de les instal·lacions.

Externalització del manteniment

Cada cop més empreses opten per a l’externalització del seu manteniment, i Güell disposa dels operaris adequats per a cada necessitat, tant en l’àmbit industrial con el manteniment d’edificis d’oficines o centres públics.

Mitja Tensió

Es realitzen les revisions periòdiques de centres de transformació, incloent la comprovació dels equips i dels relés de protecció. Es disposa també d’un servei d’avaries i assistència les 24 hores, amb possibilitat de préstec d’equips de substitució.