Barcelona - 938 901 392 | Levante - 964 772 030 | Madrid - 910 459 178 | Andalucía - 955 510 114

instal·lacions

BAIXA TENSIÓ

L’electricitat és l’activitat inicial de l’empresa, comprèn des de l’electrificació de maquinària en l’àmbit industrial, fins a instal·lacions en edificis, enllumenat públic o els treballs per a les companyies subministradores.

Armaris elèctrics

Són uns dels productes més avalats pels clients de Güell per a la seva qualitat, fonamentada en l’àmplia capacitació dels tècnics i la infraestructura de què disposen al taller de producció, que els permet executar els armaris més complexos.

Climatització i refrigeració industrial

Els tècnics de Güell tenen un ampli coneixement en refrigeració industrial, que apliquen a les instal·la- cions de climatització per al confort tant d’oficines com de naus industrials, i també en processos industrials o en sales blanques.

Fontaneria

En l’àmbit terciari es realitzen les instal·lacions per a piscines, vestidors per a equipaments esportius o fàbriques, amb l’aprofitament de l’energia solar per a l’aigua calenta. A la indústria es fan estacions de bombeig i xarxes d’aigua per a processos productius.

Aire comprimit i aparells a pressió

Es fan instal·lacions d’aire comprimit des de la central de compressors fins als ramals de canonada de cada màquina incloent filtres, vàlvules o altres elements. Güell també té una experiència en instal·lacions de calderes per oli tèrmic o per vapor.

Contra incendis

Disseny i implementació de sistemes contra incendis amb hidrants, boques d’incendis o sprinklers, i també extinció automàtica en sales elèctriques. Sistemes que estan sempre sota el control de les instal·lacions de detecció i alarma més efectives.

Gas

Disseny i muntatge d’instal·lacions de gas natural o GLP, per alimentar elements de procés com forns o equips de cogeneració a la industria, o per a la climatització d’edificis i pro ducció d’aigua calenta.

Senyals dèbils

Güell ofereix solucions de cablejat d’informàtica de coure i de fibra òptica, tant per a usos de comunicacions en oficines com per a xarxes de control industrial. Es disposa de l’equip de certificació de cablejat, periòdicament calibrat.

Automatització

Es desenvolupen projectes d’automatització d’edificis o domòtica i sistemes de control per a instal·lacions de climatització, en l’àmbit terciari. Per a la indústria , es dissenyen i implementen solucions per a l’automatització de maquinària i línies de producció.

Mitja Tensió

Es realitzen instal·lacions genèriques com línies elèctriques i centres de transformació, així com a tasques complexes en la coordinació i parametrització de proteccions o arrencadors de motors de Mitja Tensió.