Barcelona - 938 901 392 | Levante - 964 772 030 | Madrid - 910 459 178 | Andalucía - 955 510 114

MATÍAS GOMÁ TOMÁS

OBRA NUEVA

Matías Gomá Tomás és una paperera situada a La Riba, Tarragona. Es dedica a fabricar bobines de paper. Els treballs realitzats durant els mesos de gener, febrer i març de 2017 han sigut: Reforma del centre de transformació i canvi d’ubicació d’un transformador sec de 2.000kVA. S’han muntat noves cabines de protecció per als 2 transformadors. També s’ha retirat part de l’antiga instal·lació aèria. Nou quadre general de Baixa Tensió d’un transformador, s’ha muntat un nou quadre de potència de 4.000A, per als nous motors, nous quadres elèctrics. S’han muntat dos quadres elèctrics per a la protecció i comunicació de motors del procés de producció i varis quadres de control amb PLC, per l’automoció del nou procés de producció. S’ha dissenyat tota l’automatització i control del nou procés de producció. S’ha subministrat cablejat i connnexionat, els cables de potència i senyal per l’alimentació elèctrica i automatització d’aquests nous motors. S’ha realitzat la instal·lació de la fàbrica, de les canalitzacions: amb safata, tub inoxidable i tub flexible. S’han muntat petits quadres i caixes de control d’elements de camp. S’han subministrat i muntat 2 climatitzadors per la refrigeració de la nova sala de Baixa Tensió, on hi ha els nous quadres de potència i control, per el nou procés.